ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Μελέτες σκοπιμότητας & βιωσιμότητας 

Ως Μελέτες Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας ορίζουμε τη διαδικασία εντοπισμού προβλημάτων και ευκαιριών, στοχοθέτησης, εξεύρεσης κατάλληλων λύσεων καθώς και της στάθμισης των μειονεκτημάτων και των πλεονεκτημάτων των διάφορων εναλλακτικών. Ειδικότερα, οι Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας (Feasibility Studies) έχουν ως στόχο την ανάλυση ενός προτεινόμενου επιχειρηματικού επιχειρήματος ώστε να καθοριστούν οι δυνατότητες επιτυχίας του εγχειρήματος αυτού.

Οι Μελέτες Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας περιλαμβάνουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με:

  • Τη δομή της επιχείρησης.
  • Τα προϊόντα της επιχείρησης.
  • Τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση.
  • Το σύστημα αποθήκευσης και διανομής της επιχείρησης.
  • Τους παραγωγικούς συντελεστές της επιχείρησης.

Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών συνιστούν καθοριστικό παράγοντα για την τελική απόφαση υλοποίησης όλων των επενδυτικών προσπαθειών, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στον αναλυτικό σχεδιασμό και μειώνουν τον χρόνο συλλογής πληροφοριών κατά την διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ήλιος Συμβουλευτκή αναλαμβάνει την εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας για την αξιολόγηση επιχειρηματικών ιδεών ή επενδυτικών σχεδίων, με σκοπό την εξαγωγή τεκμηριωμένων συμπερασμάτων σχετικά με το αν είναι συμφέρουσα η υλοποίηση του εκάστοτε εγχειρήματος.

Η μεθοδολογία που ακολουθούμε κατά την εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας στηρίζεται στις ακόλουθες παραμέτρους:

  • Ανάλυση της αγοράς και του εξωτερικού περιβάλλοντος.
  • Ανάλυση Τεχνικής Βιωσιμότητας.
  • Ανάλυση Κόστους & Οφέλους (Cost – Benefit Analysis).
  • Αξιολόγηση της προσδωκόμενης οικονομικής απόδοσης της επένδυσης με χρήση κατάλληλων εργαλείων (Μέθοδος Καθαρής Παρούσης Αξίας, Μέθοδος Εσωτερικού Ποσοστού Απόδοσης, Return on Investment, κλπ.).

Το όφελος του Πελάτη από τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Ήλιος Συμβουλευτική είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη αξιολόγηση της βιωσιμότητας της επιχειρηματικής ιδέας ή του επενδυτικού του σχεδίου, έτσι ώστε να λάβει την ορθή επιχειρηματική απόφαση.

el