ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τεχνοοικονομικές Μελέτες Υπαγωγής σε επιδοτούμενα Προγράμματα

Η Ήλιος Συμβουλευτική παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις & οργανισμούς για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων (Τεχνοοικονομικές Μελέτες Υπαγωγής σε Επιδοτούμενα Προγράμματα) μέσω της αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων στο πλαίσιο εθνικών ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών όπως:

 • Νέος Επενδυτικός Νόμος (Ν. 3908/2011)
 • ΕΣΠΑ 2014-2020
 • Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020
 • Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.)

Στο πλαίσιο αυτό, η Ήλιος Συμβουλευτική  αναλαμβάνει πλήρως την εκπόνηση του φακέλου υποψηφιότητας της ενδιαφερόμενης επιχείρησης σε συγκεκριμένο πρόγραμμα, που περιλαμβάνει:

 • Έλεγχο επιλεξιμότητας του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου για την υπαγωγή της επιχείρησης στο εκάστοτε πρόγραμμα ενίσχυσης.
 • Αξιολόγηση του επενδυτικού προγράμματος και επιλογή του πλέον συμφέροντος χρηματοδοτικού σχήματος για την επιχείρηση.
 • Συγκριτική ανάλυση όλων των εναλλακτικών σεναρίων χρηματοδότησης.
 • Σύνταξη οικονομοτεχνικής προμελέτης για την εξασφάλιση τραπεζικού δανεισμού (εφόσον απαιτείται).
 • Οικονομική ανάλυση και μελέτη βιωσιμότητας της επένδυσης.
 • Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης και ερωτηματολογίου προγράμματος.
 • Συμπλήρωση του φακέλου με όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά στοιχεία (καταστατικά, ισολογισμοί, προτιμολόγια εξοπλισμού, lay-out, σχέδια κτιριακών εγκαταστάσεων κ.λπ.).
 • Κατάρτιση και υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας στον αρμόδιο Φορέα.
 • Υποστήριξη του φορέα κατά το στάδιο της αξιολόγησης της πρότασης και μέχρι την οριστική έγκριση του επενδυτικού έργου.
 • Παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου & υποστήριξη στη συγκέντρωση πρόσθετων στοιχείων και δικαιολογητικών.
 • Εκπόνηση των ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων προόδου στους αρμόδιους φορείς.
 • Υποστήριξη για την καταβολή της επιχορήγησης έως και την τελική αποπληρωμή του έργου.
el