ΠΡΟΦΙΛ/ΣΚΟΠΟΣ

Προφίλ / Σκοπός

HeliosPlan Consulting is active in the field of consulting services and design work addressed to companies and organizations that seek their organizational upgrade through the development and implementation of modern Organization and Management systems.

Πιο συγκεκριμένα, παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, ΟΑΕΔ κ.λ.π.) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού Τομέα, στηρίζοντας τις αναπτυξιακές τους κινήσεις, διερευνώντας το περιβάλλον τους και σχεδιάζοντας την τόνωση της ανταγωνιστικότητας τους.

Αναλυτικότερα, η Ήλιος Συμβουλευτική  στοχεύει στην επικερδή και αειφόρο ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στους τομείς:

  • Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης
  • Διαχείριση Επενδυτικών Έργων
  • Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
  • Διαχείριση Ποιότητας

Οργάνωση Επιχειρήσεων προκειμένου να ενδυναμώσει την θέση που κατέχει στο τομέα της Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων, αυξάνοντας ταυτόχρονα το μερίδιό της στην εν λόγω αγορά.

Στελεχώνεται από Συμβούλους με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, μεγάλη εμπειρία και επαγγελματική γνώση που διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρείας.

Η πολιτική της Ήλιος Συμβουλευτική   βασίζεται στην παροχή υψηλού επιπέδου και ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω της συνεχούς υποστήριξης και εξυπηρέτησης των αναγκών των πελατών της.

en_GB