ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΗΛ.: 264104711 - FAX: 2641047141

News

READ WORLDWIDE NEWS

Μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Πρόκειται για καινούργιο πρόγραμμα, το οποίο αφορά την παροχή κατ΄ αποκοπή ποσού ενίσχυσης προς υφιστάμενες μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη τους μέσω ενεργειών που αφορούν, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, τη βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητας τους ή την εν γένει διαρθρωτική τους προσαρμογή (όπως παραγωγική, οργανωτική κ.λ.π.)

 

Λόγω του ότι οι πολύ μικρές εκμεταλλεύσεις είναι το 50% του συνόλου στην Ελλάδα, ορίζονται τα εξής:

 

 • Πρόσβαση στο υπομέτρο έχουν ατομικές ή οικογενειακές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε μικρές κοινότητες (έως και 5.000 κάτοικοι), ενώ έχουν επαρκή παραγωγική δυναμικότητα (εκφρασμένη ως τυπική απόκλιση) ίση με 5.000 € εώς 7.999 € για να αναπτυχθούν, διαχωρίζοντας τες τόσο από γεωργικές εκμεταλλεύσεις που πρέπει να εγκαθίστανται οι νέοι γεωργοί.
  • Η χορήγηση της ενίσχυσης εξαρτάται από την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου το οποίο να προβλέπει ότι ο δικαιούχος θα έχει αναλάβει κατάλληλες δράσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη και αναδιάρθρωση της εκμετάλλευσης του έτσι ώστε να αποκτήσει την ιδιότητα του «επαγγελματία» αγρότη καθώς και επαρκή επαγγελματικά προσόντα.
  • Το ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 14.000 ευρώ ανά δικαιούχο.

 

Δικαιοplant-imageύχοι

 

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που (κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) είναι αρχηγοί σε υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις (ατομικές ή οικογενειακές).

 

Όροι επιλεξιμότητας

 • Θα πρέπει να γίνει υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα 3 έτη και μέγιστη τα 4 έτη.
 • Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων τουλάχιστον ως κάτοχοι εκμεταλλεύσεων.
 • Η γεωργική εκμετάλλευση στην αρχική κατάσταση πρέπεινα έχει τυπική απόδοη εισόδου τουλάχιστον ίση με 5.000,00 € έως 7.999,99 €. Για το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει υποβληθεί  αίτηση ενίσχυσης ΟΣΔΕ κατά το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης από τον υποψήφιο δικαιούχο.

 

 

 • Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να εμπίπτουν στον ορισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ)
 • Οι υποψήφιο δικαιούχοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι στις περιοχές εφαρμογής του υπομέτρου και η γεωργική εκμετάλλευση να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας (δυνατότητα καθημερινής πρόσβασης)
 • Θα πρέπει να τηρούνται η συμβατότητα με το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές και η μη διπλή χρηματοδότηση.
 • Δεν είναι επιλέξιμοι ως δικαιούχοι: νομικά πρόσωπα, δημόσιοι φορεί, δικαιούχοι υπομέτρων 6.1 και 6.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (νέοι γεωργοί, εκκίνηση μη γεωργικών δραστηριοτήτων), παλαιότεροι δικαιούχοι μέτρων «νέων γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013 ή 2000-2006, ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών ή άλλο κοινό εταιρικό σχήμα (και νόμιμος εκπρόσωπος ή κύριος εταίρος αυτών) που χρηματοδοτούνται από άλλα μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020 για κοινό επιχειρηματικό σχέδιο.

 

 

Ενδεικτικά παραδείγματα ελάχιστου μεγέθους εκμετάλλευσης για τυπική απόδοση 5.000,00 €

 

Περιγραφή Ομάδας Προϊόντων ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
Κηπευτικές καλλιέργειες μεγάλης έκτασης σε αγρό 6,64
Προσωρινές χορτολιβαδικές εκτάσεις 21,87
Χλωρός αραβόσιτος 33,62
Ψυχανθή 33,92
Καρποί με κέλυφος 9,89
Εσπεριδοειδώνες 9,74
Ελαιώνες που συνήθως παράγουν επιτραπέζιες ελιές 16,93
Ελαιώνες που συνήθως παράγουν ελιές για λάδι 26,57
Πρόβατα θηλυκά  αναπαραγωγής 53,76
Αίγες θηλυκές αναπαραγωγής 60,24
Μέλισσες 67,57